Ter info : onder de titels in het hoofdmenu is ook informatie te vinden, vergeet niet die aan te klikken !

Welkom.

FOPEM staat voor "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen"  en is de koepel van methodescholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 telt FOPEM 25 scholen of vestigingsplaatsen. Naar aanleiding van de herbronning in 2014 werd de missie van FOPEM vastgelegd : "FOPEM is/creëert een coöperatief-participatief netwerk dat onafhankelijke emancipatorische scholen vertegenwoordigt,behartigt en ondersteunt, om samen te werken aan een maatschappelijk-pedagogisch kader waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien om zo een sociale en rechtvaardige samenleving mee uit te bouwen.

 

De scholen van FOPEM werden opgericht door groepen van ouders, leerkrachten en/of organisaties. Het gaat om scholen met een welomschreven pedagogisch profiel : Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en buurtscholen .

 

Het werkterrein van de FOPEM situeert zich op het vlak van belangenbehartiging, dienstverlening en het doorgeven van informatie over methodeonderwijs.

 

De belangenbehartiging van de scholen van FOPEM in de beleids- en adviesorganen van de overheid gebeurt via OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers,www.oko.be).

 

De dienstverlening van FOPEM is tweeledig : enerzijds de pedagogische begeleiding en anderzijds het ondersteunen van coördinatoren (schooldirecties), schoolteams en schoolbesturen.

 

Daarnaast ziet FOPEM het als een belangrijke taak om informatie over methodeonderwijs door te geven. Initiatiefgroepen van leerkrachten, ouders en/of organisaties die een nieuwe FOPEMschool wensen op te starten worden geïnformeerd en begeleid.

 

Tot slot profileert FOPEM zich als een partner van organisaties uit het maatschappelijk veld met een gelijkaardig emancipatorisch doel.


Zorgbeleid

FOPEM-scholen zetten in op een brede basiszorg vanuit Universal Design of Learning (UDL) waar mogelijk. FOPEM-scholen gebruiken hierbij de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept.  

Op 1 september 2017 is het ondersteuningsnetwerk van OKOplus (www.okoplus.be) van start gegaan.OKOplus is samengesteld uit scholen van drie geledingen van OKO.

Cultuurbeschouwing

Het Cahier cultuurbeschouwing 'Wegwijzer cultuurbeschouwing' is uitgegeven bij Garant. Het kan ook via FOPEM aangekocht worden. Stuur een mail naar secretariaat@detorteltuin.be.

..

Eigen leerplannen

Sinds de oprichting van FOPEM volgen de scholen van FOPEM de leerplannen van OVSG. Maar FOPEM heeft beslist om eigen leerplannen op te maken. In het schooljaar 2017-2018 werd gestart met de opmaak van het leerplan wereldoriëntatie. Vanaf 1 september 2018 zijn de FOPEM-scholen gestart met de implementatie van het goedgekeurde leerplan wereldoriëntatie. Om die visie op leren te expliciteren spreken we van een cahier wereldoriëntatie. lees meer...