Welkom

FOPEM staat voor "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen"  en is de koepel van methodescholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. Lees hier de missie van FOPEM. In het schooljaar 2018-2019 telt FOPEM 26 scholen of vestigingsplaatsen. Die scholen werden opgericht door groepen van ouders, leerkrachten en/of organisaties. Het gaat om scholen met een welomschreven pedagogisch profiel : Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en buurtscholen .

Het werkterrein van de FOPEM situeert zich op het vlak van belangenbehartiging, dienstverlening en het doorgeven van informatie over methodeonderwijs.

 

De belangenbehartiging van de scholen van FOPEM in de beleids- en adviesorganen van de overheid gebeurt via OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers). De dienstverlening van FOPEM is tweeledig: enerzijds de pedagogische begeleiding en anderzijds het ondersteunen van coördinatoren (schoolleiders), schoolteams en schoolbesturen. Daarnaast ziet FOPEM het als een belangrijke taak om informatie over methodeonderwijs door te geven. Initiatiefgroepen van leerkrachten, ouders en/of organisaties die een nieuwe FOPEM-school wensen op te starten worden geïnformeerd en begeleid. Tot slot profileert FOPEM zich als een partner van organisaties uit het maatschappelijk veld met een gelijkaardig emancipatorisch doel.


Zorgbeleid

FOPEM-scholen zetten in op een brede basiszorg vanuit Universal Design of Learning (UDL) waar mogelijk. FOPEM-scholen gebruiken hierbij de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept.  

Op 1 september 2017 is het ondersteuningsnetwerk van OKOplus (www.okoplus.be) van start gegaan. OKOplus is samengesteld uit scholen van drie geledingen van OKO.

Cultuurbeschouwing

FOPEM-scholen werken met het cahier cultuurbeschouwing. Deze 'Wegwijzer cultuurbeschouwing' is uitgegeven bij Garant. Het kan ook via FOPEM aangekocht worden. Stuur een mail naar secretariaat@detorteltuin.be. Bekijk hier het cahier cultuurbeschouwing.

..

Eigen leerplannen

Sinds de oprichting van FOPEM volgen de scholen van FOPEM de leerplannen van OVSG. Maar FOPEM heeft beslist om eigen leerplannen op te maken. In het schooljaar 2017-2018 werd gestart met de opmaak van het leerplan wereldoriëntatie. Vanaf 1 september 2018 zijn de FOPEM-scholen gestart met de implementatie van het goedgekeurde leerplan mens & maatschappij en wetenschappen & techniek. We spreken echter liever over het Cahier W.O. Lees hier waarom.