Hoe is het onderwijs in Vlaanderen opgebouwd?

Het Vlaamse onderwijs is ingedeeld in niveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Het basisonderwijs omvat het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. In een basisschool wordt zowel kleuter- als lager onderwijs gegeven, in een kleuterschool alleen kleuteronderwijs, in een lagere school alleen lager onderwijs.

 

Op het niveau van het basis- en het secundair onderwijs is er gewoon en buitengewoon onderwijs. Op dit moment behoren alle FOPEM-scholen tot het gewoon basisonderwijs. Het buitengewoon onderwijs is bedoeld voor kinderen die, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig hebben. Dit kan zijn omwille van een lichamelijke of geestelijke handicap, omwille van ernstige gedrags- of emotionele problemen of omwille van zware leerstoornissen.

 

Het inclusief of geïntegreerd onderwijs is dan weer een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Dit onderwijs is bedoeld om kinderen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, mits hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Het kan gaan om een gedeelte van de lessen of om alle lessen. Ook in FOPEM-scholen zijn er enkele kinderen die deze extra ondersteuning genieten.

 

bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs. (2005). Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs.