Erkenning van scholen

Erkende scholen hebben het recht om geldige getuigschriften basisonderwijs uit te reiken. Om erkend te worden moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • georganiseerd zijn onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur;
 • gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;
 • een structuur aannemen zoals vastgesteld bij decreet. Dit wil zeggen een niveau kleuter en lager onderwijs hebben die respectievelijk drie en zes jaar duren;
 • een pedagogisch geheel vormen dat gevestigd is in een zelfde complex van gebouwen of in elk geval in eenzelfde of aangrenzende gemeente of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoudens door de regering verleende afwijking;
 • beschikken over voldoende didactisch materieel en over een aangepaste schooluitrusting;
 • de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel;
 • de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maken;
 • de reglementering inzake vakantieperioden en de aanwending van de onderwijstijd, zoals vastgesteld door de regering, in acht nemen;
 • de reglementering betreffende eindtermen, ontwikkelingsdoelen (of met ingang van een datum te bepalen door de Vlaamse Regering de erkende onderwijskwalificaties), leerplannen en handelingsplannen naleven
 • een beleidscontract of beleidsplan hebben met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • in het geheel van haar werking de internationaal-rechterlijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigen.
 • een doeltreffend beleid voeren om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uit te oefenen over de naleving van het rookverbod en overtreders sancties opleggen conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement.